PROJECTs

โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการชั้นนำ ของโลกและของประเทศ: การพัฒนาหลักสูตร E-Commerce