BBS
staff
อ.ณฤดี พรหมสุวรรณ อาจารย์ / ประธานสาขา
ห้องทำงาน: 930 โทรศัพท์: 038-102397 อีเมล์: sureerat@buu.ac.th
staff
ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: BBS 903 โทรศัพท์: 038-102397 อีเมล์: pornrat@buu.ac.th
staff
ผศ.ดร.วรรณภา ลือกิตินันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: โทรศัพท์: 038-102397 อีเมล์: Wannapa.w236@yahoo.com
staff
อ.ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ อาจารย์
ห้องทำงาน: BBS905 โทรศัพท์: 038-102397 อีเมล์: kanvalai_non@hotmail.com
staff
อ.ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ อาจารย์
ห้องทำงาน: ฺBBS 934 โทรศัพท์: 038-102397 อีเมล์: wanvicechanee@hotmail.com