BBS
7
journal
ปี : 7
เล่มที่ : 1
ชื่อหนังสือ : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 - 2018
6
journal
ปี : 6
เล่มที่ : 1
ชื่อหนังสือ : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 2017
journal
ปี : 6
เล่มที่ : 2
ชื่อหนังสือ : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 - 2017
5
journal
ปี : 5
เล่มที่ : 1
ชื่อหนังสือ : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 - 2016
journal
ปี : 5
เล่มที่ : 2
ชื่อหนังสือ : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 - 2016
4
journal
ปี : 4
เล่มที่ : 1
ชื่อหนังสือ : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 2015
journal
ปี : 4
เล่มที่ : 2
ชื่อหนังสือ : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 - 2015
3
journal
ปี : 3
เล่มที่ : 1
ชื่อหนังสือ : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 - 2014
journal
ปี : 3
เล่มที่ : 2
ชื่อหนังสือ : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 - 2014
2
journal
ปี : 2
เล่มที่ : 1
ชื่อหนังสือ : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 - 2013
journal
ปี : 2
เล่มที่ : 2
ชื่อหนังสือ : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 - 2013
1
journal
ปี : 1
เล่มที่ : 1
ชื่อหนังสือ : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - 2012