BBS
journal
ปี :
3
เล่มที่ :
2
ชื่อหนังสือ :
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 - 2014
วารสารคณะ ฯ Add new
หัวข้อ ผู้แต่ง เอกสารแนบ
1. รูปแบบการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในชุมชนกรณีศึกษา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กฤษณา ธนวัฒนาภรณ์ และ ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล
2. ความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนจังหวัดชลบุรี Li juan และ รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
3. การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ชะเอม มีเชาว์ และ รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
4. ผลกระทบของการด้อยค่าของสินทรัพย์และการจัดการกำไรที่มีต่อกระแสเงินสดในอนาคต ธีรภัทร์ สมหวัง
5. ผลของการลงทุนของร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมไปยังชุมชนต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างร้านค้าปลีกและผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี ณัฐิณี แซ่โง้ว และ ผศ.ดร.สมบัติ ธำรงสินถาวร
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ดร.การุณ สุขสองห้อง