BBS
ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์วารสารการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพา (Online Submission)
*ประวัติผู้เขียน
*สถานที่ทำงาน
*มีความประสงค์ขอส่งบทความเรื่อง
*สถานที่ติดต่อในการส่งเอกสาร