BBS
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว/บางแสน
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Management
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Management)
อักษรย่อภาษาไทย ปร.ด. (การจัดการ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D.(Management)
Doctor of Philosophy (Management)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งทางด้านการจัดการ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และจัดการประเด็นปัญหาด้านการจัดการที่มีความซับซ้อน และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานของการจัดกระบวนการการเรียนรู้ (Research-Based Learning) หลังจากจบการศึกษา ดุษฎีบัณฑิตสามารถเป็นอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาขององค์กรธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพสูง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้เดิม สร้างความรู้ใหม่ ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดความรู้ วิเคราะห์ จัดการประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน ได้อย่างผู้รู้เท่ากันสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นมืออาชีพในระดับสากล โดยที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ สามารถเลือกกลุ่มสาขาวิชาตามความสนใจได้ ดังนี้

-- กลุ่มวิชาการตลาด (Marketing)

-- กลุ่มวิชาการจัดการ (Management)

-- กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism and Hospitality Management)

-- กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ทุนสนับสนุนการศึกษา

-- ทุนไปศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายในยุโรปทุกคน

-- ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศอย่างน้อย 2 ครั้งทุกคน

-- ทุนส่งเสริมการทำดุษฎีนิพนธ์

-- ทุนผู้ช่วยวิจัย

-- ทุนผู้ช่วยสอน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 850,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นรายงวดตามภาคการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งวดที่ จ่ายชำระเมื่อ จำนวนเงิน (บาท)
1 ภาคต้น ครั้งที่ 1 เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 50,000
ภาคต้น ครั้งที่ 2 เมื่อลงทะเบียนเรียน 100,000
2 ภาคปลาย 150,000
3 ภาคต้น 150,000
4 ภาคปลาย 150,000
5 ภาคต้น 150,000
6 ภาคปลาย 100,000
รวม 850,000

หมายเหตุ กรณีนิสิตต่างชาติ มีคาบำรุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมสำหรับนิสิตต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
รวม ค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน การปฐมนิเทศเชิงกลยุทธ์ การปัจฉิมนิเทศ การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ไม่รวม ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิตแรกเข้า จำนวน 2,000 บาท ในวันรายงานตัว และค่ายื่นคำร้องขอรับปริญญา 1,500 บาท
วันและเวลาในการศึกษา
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือ
วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
การรับสมัคร

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

Link : http://grd.buu.ac.th

การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์และนาเสนอเค้าโครงงานวิจัย
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

1. ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรครบถ้วน โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00

2. ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Qualifying Examination)

3. ผ่านการสอบเค้าโครงงานวิจัยและการสอบป้องกันการวิจัย

4. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง

5. เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ได้รับการยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง

ติดต่อ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารเฉลิมพระเกียรติ

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 0-3810-2397, 0-3810-2371

Email: phdbbs@buu.ac.th

www.bbs.buu.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษา

3. มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์