ตารางการใช้ห้องเรียน(ในความดูแล) คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยบูรพา (BBS Building) .....[SEE MAP]

-------------------------------------------------------------------------------------------

Faculty of Management and Toursim, Burapha University
Contact: bbs@buu.ac.th :: Tel.038-102397-8